สสส. Thai Health Promotion Foundation

Dr. Fiona Bull, Programme Manager,
Surveillance and Population based Prevention (SPP), WHO HQ.

พีระเดช ใจห้าว, Preeda Pimpila and 16 others like this

Anongrak ChuckrawanWelcome to Thailand! Have a great days & time too!

Attachment2 hours ago
Avatar

Comment on Facebook

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth ได้แชร์วิดีโอของ Spark U - ปลุก ใจ เมือง

Spark U - ปลุก ใจ เมือง
#SparkUปลุกใจเมือง_ใต้ลมหายใจ

ประมวลเรื่องราว กระบวนการเรียนรู้ของเยาวชนพลเมืองใต้ เปิดพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิด ประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจผ่านเยาวชนในพิ้นที่จากหลากหลายจังหวัดในภาคใต้ที่ตกผลึกสื่อสารหัวใจของภาคใต้ 3 ประเด็น คือ ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม อัตลักษณ์และสังคมพหุวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและนวัตกรรมท้องถิ่น ให้หัวใจของคนในพื้นที่จากหลากหลายภาคส่วนของภาคใต้ให้ไหวเต้น ผ่านพลังเยาวชนที่ผนึกกำลังเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงดูแลเมืองใต้ให้น่าอยู่ยังยืน

:: ติดตามซี่รีย์กระบวนการเรียนรู้ในแต่ละห้องเรียนได้ที่นี้ เร็วๆนี้ ::

YouTube Subscribe: SparkU ปลุกใจเมืองใต้
www.youtube.com/watch?v=5PMMlxi46wE&feature=youtu.be
... See MoreSee Less

#SparkUปลุกใจเมือง_ใต้ลมหายใจ ประมวลเรื่องราว กระบวนการเรียนรู้ของเยาวชนพ...

สวัสดียามเช้าค่ะ

อย่าลืมติดตามข่าวสารสุขภาพจาก สสส.ในทุกๆ วันนะคะ
... See MoreSee Less

สวัสดียามเช้าค่ะ

อย่าลืมติดตามข่าวสารสุขภาพจาก สสส.ในทุกๆ วันนะคะ

Joy Kewalee, Bas Monchin and 23 others like this

ทิพาพร นิติสาครินทร์ตามทุกวัน😆😆😆😆😆😊😊😊😀😀😀😀😀จร้าาาาา

11 hours ago
Avatar

สมยศ บริพันธ์สวัสดีครับ มีความสุขตลอดวันครับ

10 hours ago
Avatar

Worawan Limaksornสวัสดีค่ะ มีความสุขกับหารทำงานคะทุกคน.🙏😍❤️

7 hours ago
Avatar

Sumalee Toonสวัสดีค่ะ

10 hours ago
Avatar

Comment on Facebook

สสส.และภาคีเครือข่าย มีนโยบายหนุนเสริมเพื่อยกระดับ บริการด้านสุขภาพผ่านยุทธศาสตร์ "ระบบสุขภาพอำเภอ" ... See MoreSee Less

สสส.และภาคีเครือข่าย มีนโยบายหนุนเสริมเพื่อยกระดับ บริการด้านสุขภาพผ่านยุทธศาสตร์ ระบบสุขภาพอำเภอ

โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ล้วนเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกต้อง องค์การอนามัยโลกแนะนำให้รับประทานผักและผลไม่อย่างน้อย 400 กรัมต่อวัน เพื่อลดโรคภัยไข้เจ็บ จากพฤติกรรม (NCDs)

อ่านเพิ่มเติมที่..."เพราะผักผลไม้ คือคำตอบของสุขภาพ"
bit.ly/2wj1uO2
... See MoreSee Less

โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ล้วนเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกต้อง องค์การอนามัยโลกแนะนำให้รับประทานผักและผลไม่อย่างน้อย 400 กรัมต่อวัน เพื่อลดโรคภัยไข้เจ็บ จากพฤติกรรม (NCDs) 

อ่านเพิ่มเติมที่...เพราะผักผลไม้ คือคำตอบของสุขภาพ
http://bit.ly/2wj1uO2

Chanya Wider, Pornpen Boonfoo and 23 others like this

View previous comments

Alchalee Kotikulคนปลูกมาขายไม่ได้ปลูกกินเอง

5 hours ago
Avatar

Alchalee Kotikulอะไรจะเกิดกับคนกิน

5 hours ago
Avatar

Alchalee Kotikulขนาดข้าวสารเดี๋ยวนี้ยาทั้งนั้น

5 hours ago
Avatar

Alchalee Kotikulคิดดู

5 hours ago
Avatar

Alchalee Kotikulเลือกกิน

5 hours ago
Avatar

ภควรรณ ชำนาญพูดเป็นอะไรมากเปล่ามึง

10 hours ago
Avatar

Zadz Kamkaew555 ตายเหมือนกัน ผักผลไม้ เคลือบสารพิษเกือบทุกอย่าง

11 hours ago
Avatar

Alchalee Kotikulไช่

5 hours ago
Avatar

Comment on Facebook

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth ได้แชร์วิดีโอถ่ายทอดสดของ สูงวัยไปด้วยกัน

สูงวัยไปด้วยกัน
[Live] 14.00 – 15.30 น. เสวนา “ขยายอายุการจ้างงาน : คุณค่าต่อสังคมไทย”

• รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
• รศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• คุณสิงหเดช ชูอำนาจ รองปลัดกระทรวงแรงงาน
• คุณวิชิต วรรณศร บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล จำกัด (มหาชน)
• คุณพัชราภรณ์ วัฒนสุข ผู้จัดการส่วนฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
• ผู้ดำเนินรายการ: คุณโมไนย เย็นบุตร
... See MoreSee Less

[Live] 14.00 – 15.30 น. เสวนา “ขยายอายุการจ้างงาน : คุณค่าต่อสังคมไทย” • รศ.ดร.ยงยุทธ ...

ชวนติดตาม Facebook Live เวทีเสวนา “ขยายอายุการจ้างงาน: คุณค่าต่อสังคมไทย”
.
เมื่อโครงสร้างประชากรเปลี่ยน กำลังการผลิต กำลังแรงงานซึ่งเป็นคนหนุ่มสาวลดน้อยลง
ประชากรไทยมีอายุยืนยาวและมีความต้องการที่จะทำงานต่อมากขึ้น
การขยายการจ้างงานผู้สูงวัยจึงเป็นพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สำคัญในอนาคต
.
เวทีเสวนา “ขยายอายุการจ้างงาน: คุณค่าต่อสังคมไทย”
วันอังคารที 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นท์ ถ.วิภาวดี กรุงเทพฯ
.
14.00 – 15.00 น. เสวนา “ขยายอายุการจ้างงาน: คุณค่าต่อสังคมไทย”
รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ สถาบันวิจัยเพือการพัฒนาประเทศไทย
รศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณสิงหเดช ชูอำนาจ รองปลัดกระทรวงแรงงาน
คุณวิชิต วรรณศร บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล จำกัด (มหาชน)
คุณพัชราภรณ์ วัฒนสุข ผู้จัดการส่วนฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
ผู้ดำเนินรายการ: คุณโมไนย เย็นบุตร
.
เนื้อหาการเสวนาประกอบด้วย
- สถานการณ์กำลังแรงงานไทย และผลกระทบทางเศรษฐกิจ
- คุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจของแรงงานสูงวัย
- ต้นทุนและผลได้ของการจ้างแรงงานสูงวัยในสถานประกอบการ
- คุณค่าของแรงงานสูงวัยทีมีต่อสถานประกอบการ
- ทิศทางนโยบายของรัฐต่อการจ้างแรงงานสูงวัย

หลักการและเหตุผล
เพราะโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อกำลังการผลิตและกำลังแรงงาน คนหนุ่มสาวลดน้อยลง ขณะเดียวกัน ประชากรไทยมีอายุยืนยาวมากขึ้นและมีสมรรถนะรวมถึงความต้องการที่จะทำงานต่อ การขยายการจ้างงานผู้สูงวัยจึงเป็นพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สำคัญในอนาคต
นโยบายการขยายอายุการทำงานของแรงงานสูงวัยในสถานประกอบการ ได้รับการตอบรับจากสังคมอย่างกว้างขวาง การสร้างเสริมโอกาสในการทำงานให้กับผู้สูงอายุการขยายอายุการทำงานหรืออายุเกษียณ จะเป็นนโยบายที่มีความสำคัญและมีบทบาทอย่างยิ่งในอนาคต เป็นนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะเป็นสังคมสูงอายุที่แท้จริงหรือถาวรในช่วงประมาณ 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2573)
... See MoreSee Less

ชวนติดตาม Facebook Live เวทีเสวนา “ขยายอายุการจ้างงาน: คุณค่าต่อสังคมไทย”
.
เมื่อโครงสร้างประชากรเปลี่ยน กำลังการผลิต กำลังแรงงานซึ่งเป็นคนหนุ่มสาวลดน้อยลง 
ประชากรไทยมีอายุยืนยาวและมีความต้องการที่จะทำงานต่อมากขึ้น 
การขยายการจ้างงานผู้สูงวัยจึงเป็นพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สำคัญในอนาคต
.
เวทีเสวนา “ขยายอายุการจ้างงาน: คุณค่าต่อสังคมไทย”
วันอังคารที 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นท์ ถ.วิภาวดี กรุงเทพฯ
.
14.00 – 15.00 น. เสวนา “ขยายอายุการจ้างงาน: คุณค่าต่อสังคมไทย”
รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ สถาบันวิจัยเพือการพัฒนาประเทศไทย
รศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณสิงหเดช ชูอำนาจ รองปลัดกระทรวงแรงงาน
คุณวิชิต วรรณศร บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล จำกัด (มหาชน)
คุณพัชราภรณ์ วัฒนสุข ผู้จัดการส่วนฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
ผู้ดำเนินรายการ: คุณโมไนย เย็นบุตร
.
เนื้อหาการเสวนาประกอบด้วย
- สถานการณ์กำลังแรงงานไทย และผลกระทบทางเศรษฐกิจ
- คุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจของแรงงานสูงวัย
- ต้นทุนและผลได้ของการจ้างแรงงานสูงวัยในสถานประกอบการ
- คุณค่าของแรงงานสูงวัยทีมีต่อสถานประกอบการ
- ทิศทางนโยบายของรัฐต่อการจ้างแรงงานสูงวัย

หลักการและเหตุผล
เพราะโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อกำลังการผลิตและกำลังแรงงาน  คนหนุ่มสาวลดน้อยลง ขณะเดียวกัน ประชากรไทยมีอายุยืนยาวมากขึ้นและมีสมรรถนะรวมถึงความต้องการที่จะทำงานต่อ การขยายการจ้างงานผู้สูงวัยจึงเป็นพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สำคัญในอนาคต
นโยบายการขยายอายุการทำงานของแรงงานสูงวัยในสถานประกอบการ ได้รับการตอบรับจากสังคมอย่างกว้างขวาง การสร้างเสริมโอกาสในการทำงานให้กับผู้สูงอายุการขยายอายุการทำงานหรืออายุเกษียณ จะเป็นนโยบายที่มีความสำคัญและมีบทบาทอย่างยิ่งในอนาคต เป็นนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะเป็นสังคมสูงอายุที่แท้จริงหรือถาวรในช่วงประมาณ 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2573)

สีของยาที่ไม่เหมือนเดิม ทำผู้ป่วยจิตเภทไม่กินยาต่อ เป็นสาเหตุอาการกำเริบถึง 50% "กรมสุขภาพจิต" ระบุสียาต่างแต่คุณภาพและขนานยาเหมือนกัน เน้นย้ำให้ผู้ป่วยกินยาต่อเนื่องตามแพทย์สั่ง อย่าหยุดยาเอง

อ่านเพิ่มเติมที่..."สีของยาไม่เหมือนเดิม ทำผู้ป่วยจิตเภทไม่กินยาต่อ" bit.ly/2vkzOnu
... See MoreSee Less

สีของยาที่ไม่เหมือนเดิม ทำผู้ป่วยจิตเภทไม่กินยาต่อ เป็นสาเหตุอาการกำเริบถึง 50% กรมสุขภาพจิต ระบุสียาต่างแต่คุณภาพและขนานยาเหมือนกัน เน้นย้ำให้ผู้ป่วยกินยาต่อเนื่องตามแพทย์สั่ง อย่าหยุดยาเอง

อ่านเพิ่มเติมที่...สีของยาไม่เหมือนเดิม ทำผู้ป่วยจิตเภทไม่กินยาต่อ http://bit.ly/2vkzOnu

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 2 ภาพ

กอช. มินิมาราธอน Run for the Blind

ครบรอบ 2 ปี กองทุนออมแห่งชาติ ขอเชิญชวนคนรักสุขภาพวิ่งการกุศล ค่าสมัคร 100 บาท รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. 60 ทั้งระยะ 10.5 กม. และ 5 กม. minimarathon.nsf.or.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 061 872 0006 / 063 397 0008

ร่วมวิ่งไปด้วยกันวันที่ 27 ส.ค. 60 ณ สวนวชิรเบญทัศ (สวนรถไฟ) ตั้งแต่เวลา 04.30 - 8.00 น.
... See MoreSee Less

กอช. มินิมาราธอน Run for the Blind 

ครบรอบ 2 ปี กองทุนออมแห่งชาติ ขอเชิญชวนคนรักสุขภาพวิ่งการกุศล ค่าสมัคร 100 บาท รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. 60 ทั้งระยะ 10.5 กม. และ 5 กม. http://minimarathon.nsf.or.th 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 061 872 0006 / 063 397 0008 

ร่วมวิ่งไปด้วยกันวันที่ 27 ส.ค. 60 ณ สวนวชิรเบญทัศ (สวนรถไฟ) ตั้งแต่เวลา 04.30 - 8.00 น.

Pencil Phen Miri Cut, ชลเทพ สังขวิชัย and 23 others like this

Aor Siriwan Srihongดีค่ะ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพค่ะ

1 day ago
Avatar

Aor Siriwan Srihongขออนุญญาตแชร์ค่ะ

1 day ago
Avatar

สิทธิชัย พรสรรค์ศิริกุลสมัครสองครั้งไม่ทันสักครั้ง ทำไมรับน้อยจัง

18 hours ago
Avatar

Comment on Facebook

สวัสดียามเช้าครับ

อย่าลืมติดตามข่าวสารสุขภาพจาก สสส.ในทุกๆ วันนะครับ
... See MoreSee Less

สวัสดียามเช้าครับ

อย่าลืมติดตามข่าวสารสุขภาพจาก สสส.ในทุกๆ วันนะครับ

Wanchana Sopha, Nong Anong Wonglakorn and 23 others like this

View previous comments

สมยศ บริพันธ์สวัสดีครับ

1 day ago
Avatar

Worawan Limaksornสวัสดีค่ะ ขอบคุณ.🙏😍

1 day ago
Avatar

Supranee Leamthongสวัสดีเช้าคะ มีความสุขกับวันทำงานนะคะ

1 day ago
Avatar

Sumalee Toonสวัสดีเช้าวันสดใสค่ะ

1 day ago
Avatar

Comment on Facebook

โรคไม่ติอต่อเรื้อรังที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนในประเทศ ทำให้ สสส.และภาคีเครือข่าย ทำงานเชิงรุกมากขึ้น เพื่อลดปัญหาที่เกิดจากโรคดังกล่าว ... See MoreSee Less

โรคไม่ติอต่อเรื้อรังที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนในประเทศ ทำให้ สสส.และภาคีเครือข่าย ทำงานเชิงรุกมากขึ้น เพื่อลดปัญหาที่เกิดจากโรคดังกล่าว

Pum Sitamanats, Somprasong Montonphlin and 23 others like this

Yupin Deesomsakการป้องกันโรคไม่ติดต่อ โดย รศ. ยุพิน ดีสมศักดิ์ โรคเรื้อรัง ไม่ติดต่อ ขอป้องกัน รักษานั้น ใช้เงินมาก หลากโรคแทรกได้ หลอดเลือดสมอง/หัวใจ ถุงลมโป่ง ลงหัวใจ มะเร็งร้าย อ้วนเบาหวาน ความดันสูง ป้องกันลด เค็มมันหวาน หมั่นกินผัก นิสัยรัก ออกกำลัง อย่าอ้างยุ่ง งด/ลดเหล้า คาเฟอีนบุหรี่ กินมีกากสูง รีบลดพุง ผลไม้ ไม่ใคร่หวาน นอนให้พอ ไม่เครียด เจียดผ่อนคลาย สมาธิ/ภาวนาไว้ ไม่สบาย/พบหมอไว ไม่ผลัดวัน มาตามนัด กินยาทอดปิ้งย่าง ห่างกินมัน มลพิษ/สารพิษนั่น ในอากาศ/อาหาร นั้นต้องเลี่ยง

2 days ago   ·  1
Avatar

Comment on Facebook

innowhale เปิดค่าย! ชวนเพื่อน ๆ แพ็คกระเป๋า เข้าแคมป์
รับสมัครนักศึกษาและบุคคลทั่วไปรุ่นใหม่ไฟแรงที่
.
1) สนใจเรียนรู้กระบวนการออกแบบนวัตกรรม
2) พร้อมพบปะกับเพื่อนใหม่ และทำงานเป็นทีม
3) ชอบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยินดีรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย
4) สนุกกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ทดลอง ลงมือทำ
5) อยากเป็นส่วนหนึ่งในการเริ่มเตรียมพร้อมก้าวสู่สังคมสูงวัย
.
มาร่วมเข้าค่ายเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมสูงวัยใน 48 ชั่วโมง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
.
#สมัครด่วน ที่ bit.ly/sicamp-aging วันนี้ - 27 ส.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก (30 คน) 29 ส.ค. 60 ทางเพจ @innowhale
... See MoreSee Less

innowhale เปิดค่าย! ชวนเพื่อน ๆ แพ็คกระเป๋า เข้าแคมป์
รับสมัครนักศึกษาและบุคคลทั่วไปรุ่นใหม่ไฟแรงที่
.
1) สนใจเรียนรู้กระบวนการออกแบบนวัตกรรม 
2) พร้อมพบปะกับเพื่อนใหม่ และทำงานเป็นทีม
3) ชอบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยินดีรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย 
4) สนุกกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ทดลอง ลงมือทำ 
5) อยากเป็นส่วนหนึ่งในการเริ่มเตรียมพร้อมก้าวสู่สังคมสูงวัย
.
มาร่วมเข้าค่ายเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมสูงวัยใน 48 ชั่วโมง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
.
#สมัครด่วน ที่ http://bit.ly/sicamp-aging วันนี้ - 27 ส.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก (30 คน) 29 ส.ค. 60 ทางเพจ @innowhale

สวัสดียามเช้าค่ะ

อย่าลืมติดตามข่าวสารสุขภาพจาก สสส.ในทุกๆ วันนะคะ
... See MoreSee Less

สวัสดียามเช้าค่ะ

อย่าลืมติดตามข่าวสารสุขภาพจาก สสส.ในทุกๆ วันนะคะ

Supatra Supapinyopong, So Pim Indy and 23 others like this

View previous comments

มานพ ปรางจันทร์สวัสดีเช้าวันจันทร์เดินทางปลอดภัยสดชื่นแจ่มใสครับทุกท่าน

Attachment2 days ago
Avatar

สมยศ บริพันธ์สวัสดีครับ

Attachment2 days ago
Avatar

Worawan Limaksornสวัสดีค่ะ.🙏😍

2 days ago
Avatar

Aor Siriwan Srihongขอบคุณค่ะ

2 days ago
Avatar

Aor Siriwan Srihongขอแชร์ค่ะ

2 days ago
Avatar

ป้าน้อย ซอยวัดม่วงสวัสดีทุกๆคนจ้ะ

2 days ago
Avatar

Comment on Facebook

สสส. รับรองหลักสูตรการเรียนรู้ตำบลสุขภาวะโนนทอง โชว์ 26 แหล่งเรียนรู้ 5 กลุ่มวิชา ชู “โนนทอง 4 ดี” สุขภาพดี-รายได้ดี-สังคมดี-สิ่งแวดล้อมดี ยกระดับคุณภาพชีวิต-พึ่งตนเองได้ ยกย่อง 127 คนต้นแบบเลิกเหล้าตลอดชีวิต จิตอาสางานศพเลิกเหล้าลดค่าใช้จ่าย กลุ่มโรงสีข้าวชุมชนพึงตนเอง หนุนทั่วประเทศเกิดต้นแบบแหล่งเรียนรู้ตำบลสุขภาวะ กว่า 100 แห่ง

อ่านต่อได้ที่ : ชู “โนนทอง 4 ดี” สุขภาพดี-รายได้ดี-สังคมดี-สิ่งแวดล้อมดี goo.gl/gbkZ2g
... See MoreSee Less

สสส. รับรองหลักสูตรการเรียนรู้ตำบลสุขภาวะโนนทอง โชว์ 26 แหล่งเรียนรู้ 5 กลุ่มวิชา ชู “โนนทอง 4 ดี” สุขภาพดี-รายได้ดี-สังคมดี-สิ่งแวดล้อมดี ยกระดับคุณภาพชีวิต-พึ่งตนเองได้ ยกย่อง 127 คนต้นแบบเลิกเหล้าตลอดชีวิต จิตอาสางานศพเลิกเหล้าลดค่าใช้จ่าย กลุ่มโรงสีข้าวชุมชนพึงตนเอง หนุนทั่วประเทศเกิดต้นแบบแหล่งเรียนรู้ตำบลสุขภาวะ กว่า 100 แห่ง

อ่านต่อได้ที่ : ชู “โนนทอง 4 ดี” สุขภาพดี-รายได้ดี-สังคมดี-สิ่งแวดล้อมดี https://goo.gl/gbkZ2g

Spark U ภาคอีสาน เลือกจังหวัดขอนแก่นเป็นพื้นที่ปฏิบัติการ พร้อมดึงเด็ก-เยาวชน และชุมชนมามีส่วนร่วมในการปรับและเปลี่ยนเมือง ปลุกให้ทุกคนในชุมชน ในสังคม ได้ลุกขึ้นมาค้นหาและเปลี่ยนแปลงชุมชนของตนเอง

อ่านต่อได้ที่ : Spark U สสส. ชู 5 พื้นที่อีสานสร้างพลังบวกเปลี่ยนเมืองให้น่าอยู่ goo.gl/EU5Ts4
... See MoreSee Less

Spark U ภาคอีสาน เลือกจังหวัดขอนแก่นเป็นพื้นที่ปฏิบัติการ พร้อมดึงเด็ก-เยาวชน และชุมชนมามีส่วนร่วมในการปรับและเปลี่ยนเมือง ปลุกให้ทุกคนในชุมชน ในสังคม ได้ลุกขึ้นมาค้นหาและเปลี่ยนแปลงชุมชนของตนเอง

อ่านต่อได้ที่ : Spark U สสส. ชู 5 พื้นที่อีสานสร้างพลังบวกเปลี่ยนเมืองให้น่าอยู่ https://goo.gl/EU5Ts4

“มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” เตรียมส่ง 5 งานวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 23 - 27 ส.ค. นี้ ชูผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงจากสารสกัดข้าวสังข์หยดของไทย พบช่วยกระตุ้นการเจริญของเซลล์รากผมสูงสุด กระตุ้นการงอกของเส้นขน

อ่านต่อได้ที่ : สารสกัด“ข้าวสังข์หยด”แก้ผมร่วง goo.gl/KzEXmW
... See MoreSee Less

“มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” เตรียมส่ง 5 งานวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 23 - 27 ส.ค. นี้ ชูผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงจากสารสกัดข้าวสังข์หยดของไทย พบช่วยกระตุ้นการเจริญของเซลล์รากผมสูงสุด กระตุ้นการงอกของเส้นขน

อ่านต่อได้ที่ : สารสกัด“ข้าวสังข์หยด”แก้ผมร่วง https://goo.gl/KzEXmW

Pencil Phen Miri Cut, สพถ. สส. and 23 others like this

View previous comments

Supercharged MindsMuch love for this awesome share!

3 days ago
Avatar

Won Permpoon

Attachment2 days ago
Avatar

Tuk Tik

Attachment2 days ago
Avatar

Sirirat Naewjampaปราชญ์ แมว

3 days ago
Avatar

Comment on Facebook

สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ครับ ขอทุกท่านจงจิตใจเบิกบาน ... See MoreSee Less

สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ครับ ขอทุกท่านจงจิตใจเบิกบาน

Aor Siriwan Srihong, Won Permpoon and 23 others like this

View previous comments

Anongrak Chuckrawanอาทิตย์สุขสันต์ค่ะ. ทุกๆท่าน

Attachment3 days ago   ·  1
Avatar

Suwalee Ngammean

Attachment3 days ago   ·  1
Avatar

มานพ ปรางจันทร์สวัสดีสดชื่นแจ่มใสครับทุกท่าย

Attachment3 days ago   ·  1
Avatar

สมยศ บริพันธ์สวัสดีครับ

3 days ago
Avatar

Worawan Limaksornสวัสดีค่ะ มีความสุขค่ะทุกคน.🙏😍❤️

3 days ago
Avatar

Comment on Facebook

มาสร้างเครือข่ายเพื่อสุขภาพด้วยกันเถอะ ... See MoreSee Less

มาสร้างเครือข่ายเพื่อสุขภาพด้วยกันเถอะ

คุณขวาน จันสมุทร, Wichittra Poungin and 23 others like this

Anongrak Chuckrawanเริ่มต้นวันใหม่. อีก ก ่อ น ทุกๆ. มืัออาหาร. ตะช่วยให้ทานอาหารขยะได้น้อยลง +ร่างกายได้รับสารอาหารมากขึ้นด้วย

Attachment4 days ago
Avatar

Comment on Facebook

แนะวิธีป้องกันอุบัติเหตุจากร้านค้าและป้ายโฆษณาริมข้างถนน โดยผู้ขับขี่ควรเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าที่มีบริการจุดจอดรถ หลีกเลี่ยงการจอดรถซื้อของริมข้างทางบริเวณจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ

อ่านต่อได้ที่ : ป้องกันอุบัติเหตุจากป้ายริมทาง goo.gl/d5W3KK
... See MoreSee Less

แนะวิธีป้องกันอุบัติเหตุจากร้านค้าและป้ายโฆษณาริมข้างถนน โดยผู้ขับขี่ควรเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าที่มีบริการจุดจอดรถ หลีกเลี่ยงการจอดรถซื้อของริมข้างทางบริเวณจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ

อ่านต่อได้ที่ : ป้องกันอุบัติเหตุจากป้ายริมทาง https://goo.gl/d5W3KK

Arpakorn Wong, Malee Nanthasorn and 23 others like this

Vic Phanumphaiแนะนำง่ายแต่ปฎิบัติยาก...ทำไมไม่ประสานหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความแข็งแรงของป้าย?

4 days ago
Avatar

Comment on Facebook

‘สามพรานโมเดล’ โดยมูลนิธิสังคมสุขใจและสามพรานริเวอร์ไซด์ เป็นการรวมกลุ่มของเครือข่ายเพื่อสร้างความสัมพันธ์รูปแบบใหม่ระหว่างผู้ปลูกกับผู้บริโภค โดยเริ่มจากคำสามคำ ‘อยากกินดี’ ซึ่งนำมาสู่รูปแบบการดำเนินธุรกิจบนฐานของการค้าที่เป็นธรรม

อ่านต่อได้ที่ : ‘สามพรานโมเดล’ เกษตรกรอยู่ดี คนกินมีรอยยิ้ม goo.gl/W9UEod
... See MoreSee Less

‘สามพรานโมเดล’ โดยมูลนิธิสังคมสุขใจและสามพรานริเวอร์ไซด์ เป็นการรวมกลุ่มของเครือข่ายเพื่อสร้างความสัมพันธ์รูปแบบใหม่ระหว่างผู้ปลูกกับผู้บริโภค โดยเริ่มจากคำสามคำ ‘อยากกินดี’ ซึ่งนำมาสู่รูปแบบการดำเนินธุรกิจบนฐานของการค้าที่เป็นธรรม

อ่านต่อได้ที่ : ‘สามพรานโมเดล’ เกษตรกรอยู่ดี คนกินมีรอยยิ้ม https://goo.gl/W9UEod

การโฆษณาและส่งเสริมการตลาดของอาหารสำหรับทารก อาหารสำหรับเด็กเล็ก และอาหารเสริมสำหรับทารก ต้องมีการควบคุมให้เป็นไปในลักษณะที่เหมาะสม ไม่โอ้อวดเกินจริง ไม่ชักจูงให้ประชาชนเกิดการใช้โดยไม่จำเป็น จะผิดกฎหมายตามมาตรา 14

อ่านต่อได้ที่ : กรมอนามัยเตรียมบังคับใช้ พ.ร.บ.โค้ดนม goo.gl/6amfKi
... See MoreSee Less

การโฆษณาและส่งเสริมการตลาดของอาหารสำหรับทารก อาหารสำหรับเด็กเล็ก และอาหารเสริมสำหรับทารก ต้องมีการควบคุมให้เป็นไปในลักษณะที่เหมาะสม ไม่โอ้อวดเกินจริง ไม่ชักจูงให้ประชาชนเกิดการใช้โดยไม่จำเป็น จะผิดกฎหมายตามมาตรา 14

อ่านต่อได้ที่ : กรมอนามัยเตรียมบังคับใช้ พ.ร.บ.โค้ดนม https://goo.gl/6amfKi

สวัสดีเช้าวันหยุด วันเสาร์ ที่ 19 สิงหาคม ขอสุขภาพทุกคนจงแข็งแรงครับ ... See MoreSee Less

สวัสดีเช้าวันหยุด วันเสาร์ ที่ 19 สิงหาคม ขอสุขภาพทุกคนจงแข็งแรงครับ

Siriyot Karawabancha, Kwanta Pramachit and 23 others like this

Worawan Limaksornสวัสดีค่ะ ขอบคุณเช่นกันค่ะ ระวังดูแลสุขภาพนะคะทุกคน.🙏😍❤️

4 days ago
Avatar

Sumalee Toonขอบคุณมากค่ะ...สวัสดีทุกคนเช่นกันนะคะ

4 days ago
Avatar

Comment on Facebook

โรงเรียนแสนสุข

พื้นที่กว่า 8,000 ไร่ ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาของบ้านเกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา นอกจากจะเป็นชุมชนที่อยู่ดีมีสุข ยังได้มีพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตในแบบโฮมสเตย์ริมแม่น้ำอย่างน่าสนใจ

อ่านเพิ่มเติมที่ 'เกาะเกิด'ส่งต่อความสุข ด้วยวิถีภูมิปัญญา goo.gl/1whvEy
... See MoreSee Less

พื้นที่กว่า 8,000 ไร่ ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาของบ้านเกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา นอกจากจะเป็นชุมชนที่อยู่ดีมีสุข ยังได้มีพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตในแบบโฮมสเตย์ริมแม่น้ำอย่างน่าสนใจ 

อ่านเพิ่มเติมที่ เกาะเกิดส่งต่อความสุข ด้วยวิถีภูมิปัญญา https://goo.gl/1whvEy

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 16 ภาพลงในอัลบั้ม: ภาพบรรยากาศบูธกิจกรรม "มหัศจรรย์เมืองผักผลไม้"

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. จัดนิทรรศการ "มหัศจรรย์เมืองผักผลไม้" ที่ส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ให้กับเยาวชน โดยเต็มไปด้วยความรู้และความสนุกสนาน ที่งานมหกรรมวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2560 ณ อิมแพ็คอารีนา เมืองทองธานี
... See MoreSee Less

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. จัดนิทรรศการ มหัศจรรย์เมืองผักผลไม้ ที่ส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ให้กับเยาวชน โดยเต็มไปด้วยความรู้และความสนุกสนาน ที่งานมหกรรมวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2560 ณ อิมแพ็คอารีนา เมืองทองธานี

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 2 ภาพ

ความสุขฟรีๆ มีในโลก ในงาน "Sook Festival ความสุขของคนทุกช่วงวัย"

SOOK Festival งานเทศกาลแห่งความสุข ที่จะพาคุณไปรู้จักกับความสุขหลากหลายรูปแบบ แล้วคุณอาจจะพบว่าความสุข...อยู่ใกล้กว่าที่คิด 🙂

เพราะงานครั้งนี้ อัดแน่นไปความสุขหลากหลายนิยาม พร้อมหลากหลายกิจกรรมที่จะทำให้คุณสุขสนุกได้ทุกวัย เฮฮาได้ทั้งครอบครัว

สถานีความสุขอะไรรอคุณอยู่บ้าง?
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
bit.ly/2v6xS1D

ลงทะเบียนร่วมงานฟรี!! คลิก goo.gl/ZyrBpr
... See MoreSee Less

ความสุขฟรีๆ มีในโลก ในงาน Sook Festival ความสุขของคนทุกช่วงวัย 

SOOK Festival งานเทศกาลแห่งความสุข ที่จะพาคุณไปรู้จักกับความสุขหลากหลายรูปแบบ แล้วคุณอาจจะพบว่าความสุข...อยู่ใกล้กว่าที่คิด :)

เพราะงานครั้งนี้ อัดแน่นไปความสุขหลากหลายนิยาม พร้อมหลากหลายกิจกรรมที่จะทำให้คุณสุขสนุกได้ทุกวัย เฮฮาได้ทั้งครอบครัว

สถานีความสุขอะไรรอคุณอยู่บ้าง? 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 http://bit.ly/2v6xS1D

ลงทะเบียนร่วมงานฟรี!! คลิก https://goo.gl/ZyrBpr

“กรมควบคุมโรค” กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนดูแลสุขภาพตนเองตลอดหน้าฝน พบโรคไข้หวัดใหญ่ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องอีก 2 เดือน ทั้งนี้ขอให้ประชาชนใช้มาตรการ “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์

อ่านเพิ่มเติม ห่วง“ไข้หวัดใหญ่” ระบาดหลายพื้นที่ goo.gl/DwXfzj
... See MoreSee Less

“กรมควบคุมโรค” กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนดูแลสุขภาพตนเองตลอดหน้าฝน พบโรคไข้หวัดใหญ่ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องอีก 2 เดือน ทั้งนี้ขอให้ประชาชนใช้มาตรการ “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์

อ่านเพิ่มเติม ห่วง“ไข้หวัดใหญ่” ระบาดหลายพื้นที่ https://goo.gl/DwXfzj

Chaowalit Buengbon, Pornpen Boonfoo and 23 others like this

Aor Siriwan Srihongที่อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ปีนี้ไม่มีวัคซีน แปลก ทั้งที่บางคนเป็นโรคในกลุ่มเสี่ยงค่ะ ตอบด้วยค่ะ

5 days ago
Avatar

Vic Phanumphaiงานหลักของหน่วยราชการไทย....ใช้ได้ตลอดชาติ

5 days ago
Avatar

Aor Siriwan Srihongต้องไปฉีดที่คิลนิกค่ะ

5 days ago
Avatar

Aor Siriwan Srihongขออนุญาตแชร์ค่ะ

5 days ago
Avatar

Comment on Facebook

สวัสดีเช้าวันสุขค่ะ

Chaowalit Buengbon, โฟม เจล and 23 others like this

Worawan Limaksornสวัสดีค่ะ ชีวิตคือบทเรียน เพื่อนำมาแก้ไขและพัฒนาให้มีความก้าวหน้าที่ดีอันเป็นประโยชน์แก่ตนและสังคม.🙏😍❤️

5 days ago
Avatar

สมยศ บริพันธ์สวัสดีครับ..โชคดีตลอดวัน ครับ

5 days ago
Avatar

รินรตี เกษสุรินทร์ขอให้ไปในทางที่ดีดีคะ

5 days ago
Avatar

Suwalee Ngammeanสวัสดีค่ะ

5 days ago
Avatar

Comment on Facebook

ความแข็งแรงทั้งกาย และใจ คือสิ่งที่สำคัญ ... See MoreSee Less

ความแข็งแรงทั้งกาย และใจ คือสิ่งที่สำคัญ

แมลงที่นำมาทอดอาจปนเปื้อนสารอันตราย เช่น สารกำจัดศัตรูพืช ที่ทำให้เกิดอาการแพ้หลังรับประทาน เช่น คลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะรุนแรง มีผื่น คันบวมแดงตามใบหน้า ปาก คอ หรืออวัยวะอื่นๆ ในรายที่แพ้มากจะมีอาการชา ตัวสั่น ใจสั่น

อ่านต่อได้ที่ : กินแมลงทอด ถ้าแพ้อาจถึงชีวิต goo.gl/ELhjM5
... See MoreSee Less

แมลงที่นำมาทอดอาจปนเปื้อนสารอันตราย เช่น สารกำจัดศัตรูพืช ที่ทำให้เกิดอาการแพ้หลังรับประทาน เช่น คลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะรุนแรง มีผื่น คันบวมแดงตามใบหน้า ปาก คอ หรืออวัยวะอื่นๆ ในรายที่แพ้มากจะมีอาการชา ตัวสั่น ใจสั่น

อ่านต่อได้ที่ : กินแมลงทอด ถ้าแพ้อาจถึงชีวิต https://goo.gl/ELhjM5

Chaowalit Buengbon, มัญชุดา ยม and 23 others like this

อภิภูมิ ไชยพรทำไมถึงปนเปื้อนอะครับ ปรกติก็เป็นแมลงเลี้ยงหัวอาหารอยู่แล้ว

6 days ago   ·  1
Avatar

On Foley😱

5 days ago
Avatar

Comment on Facebook

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) จัดกิจกรรมศิลปะเพื่อระดมเงินบริจาคกับกิจกรรม ‘มาเพ้นท์เพื่อเด็กกันเถอะ’ โดยในงานมีวิทยากรสอนวาดภาพสีน้ำบนผืนผ้าใบ พร้อมมอบความสุขให้เด็กๆ

อ่านต่อได้ที่ : มาเพ้นท์เพื่อเด็กกันเถอะ goo.gl/zbST6j
... See MoreSee Less

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) จัดกิจกรรมศิลปะเพื่อระดมเงินบริจาคกับกิจกรรม ‘มาเพ้นท์เพื่อเด็กกันเถอะ’ โดยในงานมีวิทยากรสอนวาดภาพสีน้ำบนผืนผ้าใบ พร้อมมอบความสุขให้เด็กๆ

อ่านต่อได้ที่ : มาเพ้นท์เพื่อเด็กกันเถอะ https://goo.gl/zbST6j

สวัสดีตอนเช้าวันพฤหัสบดีนะครับ ขอทุกท่านจงสุขภาพแข็งแรง ... See MoreSee Less

สวัสดีตอนเช้าวันพฤหัสบดีนะครับ ขอทุกท่านจงสุขภาพแข็งแรง

มัญชุดา ยม, Chaturong Suwannpong and 23 others like this

View previous comments

Vorawit Pattanaสวัสดีคับ ผมติดต่อจากศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยกายาสุขะ โดยทางผมจะมีบริการนวดบำบัดออฟฟิสซินโดรม/นวดทางการกีฬาให้บริการกับบริษัทต่างๆ โดยบุคลากรที่มาทำการนวดเพื่อสุขภาพ จะเป็นวิทยากรที่จบจากวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์, นวดแผนไทยจากวัดโพธิ์. นวดการกีฬาจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ผมเลยติดต่อมาเผื่อทางหน่วยงานของท่านเผื่อมีนโยบายจัดหาหน่วยงานนวดบำบัดซินโดรมหรือนวดทางการกีฬาให้แก่พนักงานหรือลูกค้า สามารถติดต่อมาได้เลยนะคับ ขอบคุณคับ www.facebook.com/g.guyasuka/

6 days ago
Avatar

Sumalee Toonสวัสดีทุกท่านค่ะ

6 days ago   ·  2
Avatar

พีระเดช ใจห้าวสวัสดีครับๆทุกคน

6 days ago   ·  2
Avatar

Worawan Limaksornสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ เช่นกันกันค่ะทุกคน.🙏😍❤️

6 days ago
Avatar

ป้าน้อย ซอยวัดม่วงสวัสดีจ้ะ

6 days ago
Avatar

Comment on Facebook

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth กับ Fay Netnitisakun

“โรคแมวข่วน” โรคอุบัติใหม่ในไทย กรมวิทย์ชี้ "ห้องแล็บอณูวิทยาชั้นสูง" สามารถตรวจวินิจฉัยได้ จากการตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อ ชี้ทำให้เกิดผื่นแดง ต่อมน้ำเหลืองโตไข้สูง บางรายอาจปวดข้อปวดกล้ามเนื้อ ตับม้ามโต สมองอักเสบ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ “โรคแมวข่วน” เสี่ยงสมองอักเสบ goo.gl/KpFqaA
... See MoreSee Less

“โรคแมวข่วน” โรคอุบัติใหม่ในไทย กรมวิทย์ชี้ ห้องแล็บอณูวิทยาชั้นสูง สามารถตรวจวินิจฉัยได้ จากการตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อ ชี้ทำให้เกิดผื่นแดง ต่อมน้ำเหลืองโตไข้สูง บางรายอาจปวดข้อปวดกล้ามเนื้อ ตับม้ามโต สมองอักเสบ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ “โรคแมวข่วน” เสี่ยงสมองอักเสบ https://goo.gl/KpFqaA

มัญชุดา ยม, Wilawan Phu and 23 others like this

Sutunya Jaijaroenม่ายน๊า!!!

6 days ago
Avatar

Brave HearttAmmaa Khemthong

7 days ago   ·  1

1 Reply

Avatar

Sudee BuranasinghaNana Khan Ta Luck

6 days ago
Avatar

Comment on Facebook

แม้ว่าการดูแลคนพิการ จะถูกเอ่ยถึงมาทุกยุคสมัย แต่ในรัฐบาล ปัจจุบันได้มีการเน้นย้ำเรื่องนี้เป็นพิเศษโดยเฉพาะการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการอย่างเท่าเทียม โดยมีการตั้งเป้าให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น 10,000 อัตราในปี 2560

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ สธ.เล็งจ้าง`ผู้พิการ`เพิ่มช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต goo.gl/E8xgk1
... See MoreSee Less

แม้ว่าการดูแลคนพิการ จะถูกเอ่ยถึงมาทุกยุคสมัย แต่ในรัฐบาล ปัจจุบันได้มีการเน้นย้ำเรื่องนี้เป็นพิเศษโดยเฉพาะการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการอย่างเท่าเทียม โดยมีการตั้งเป้าให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น 10,000 อัตราในปี 2560 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ สธ.เล็งจ้าง`ผู้พิการ`เพิ่มช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต https://goo.gl/E8xgk1

Anchalee Nilphet, Joe Aphinan and 23 others like this

เรื่องผีที่คุณต้องอ่านคนพิการหลายคนมีความสามารถเหมือนคนธรรมดา (ในงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับความพิการของเขา) ที่เขาขาดคือโอกาสที่บริษัทต่างๆจะหยิบยื่นให้ อยากอ่านเรื่องผีดีต่อใจแวะมาเพจเราได้นะ

7 days ago   ·  1
Avatar

Comment on Facebook

โครงการกินผักผลไม้ดี 400 กรัม หนึ่งในโครงการที่ สสส. ผลักดันเพื่อส่งเสริมให้คนไทยกินผักผลไม้ได้อย่างน้อยวันละ 400 กรัม ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกที่มีการวิจัยแล้วพบว่าช่วยลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ กินผักให้ได้ 400 กรัม ทำยากจริงหรือ? goo.gl/Z1g2uN
... See MoreSee Less

โครงการกินผักผลไม้ดี 400 กรัม หนึ่งในโครงการที่ สสส. ผลักดันเพื่อส่งเสริมให้คนไทยกินผักผลไม้ได้อย่างน้อยวันละ 400 กรัม ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกที่มีการวิจัยแล้วพบว่าช่วยลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ กินผักให้ได้ 400 กรัม ทำยากจริงหรือ? https://goo.gl/Z1g2uN

Chaowalit Buengbon, โฟม เจล and 23 others like this

เรื่องผีที่คุณต้องอ่านอยากสุขภาพดีต้องมีพื้นที่ให้ผักในมื้ออาหาร อยากอ่านเรื่องผีไปนานๆแวะเพจเราได้นะ

7 days ago
Avatar

Wanchana Sopha#วันล่ะ4ขีด

1 week ago   ·  1
Avatar

Jiddy Jeed Kaenchanขอแชร์ ขอบคุณค่ะ

1 week ago
Avatar

Comment on Facebook

สวัสดีเช้าวันพุธนะคะ
อย่าลืมกดติดตามเพจ สสส. นะคะ
... See MoreSee Less

สวัสดีเช้าวันพุธนะคะ 
อย่าลืมกดติดตามเพจ สสส. นะคะ

Kanokkorn Tangmanee, Somying Panpeng and 23 others like this

View previous comments

Wanchana Sophaสวัสดียามเช้าเช่นกันครับ,สสส

1 week ago   ·  3
Avatar

พีระเดช ใจห้าวสวัสดีครับผม

1 week ago   ·  2
Avatar

Worawan Limaksornสวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะ มีความสุขเมื่อคิดดี ทำดีค่ะทุกคน.🙏😍❤️

1 week ago   ·  1
Avatar

Sumalee Toonสวัสดีเช้าวันสดใสค่ะ

1 week ago   ·  1
Avatar

Comment on Facebook

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จับมือ สสส. ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน นำนักศึกษาลงพื้นที่ เรียนรู้ “วายังกูเละ ตะลุงมาลายู” ควบคู่ต้านยาเสพติด

อ่านเพิ่มเติมได้ที่...'เยาวชนยะลาร่วมสืบสาน “วายังกูเละ ตะลุงมาลายู”'
bit.ly/2uEr3cB
... See MoreSee Less

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จับมือ สสส. ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน นำนักศึกษาลงพื้นที่ เรียนรู้ “วายังกูเละ ตะลุงมาลายู” ควบคู่ต้านยาเสพติด

อ่านเพิ่มเติมได้ที่...เยาวชนยะลาร่วมสืบสาน “วายังกูเละ ตะลุงมาลายู”
http://bit.ly/2uEr3cB

[ รับอาสาสมัคร ]
เครือข่ายอาสาสมัคร Creative Citizen เปิดรับ Illustrator 12 คน และ Creative Copywriter 3 คน ร่วมสร้างสรรค์ภาพประกอบ เพื่อจัดทำสมุดภาพระบายสีให้ความรู้ด้านสุขภาพสำหรับเด็กระดับชั้นประถม เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจด้านสุขภาวะสำหรับเด็ก เพื่อเผยแพร่ให้เด็กๆ ทั่วประเทศได้ใช้เป็นสื่อรียนรู้ #Art4Health #CreativeCitizen #HealthyKids (ปิดรับสมัคร: 20 สิงหาคม 2560)

กิจกรรม: Art for Health 2017: 'Healthy Kids' สมุดระบายสี เพื่อสุขภาพน้อง
วันและเวลา: 26-27 สิงหาคม 2560 l 09:30-17:00 น.
สถานที่: Draft Board Co-Working Space อาคารอรกานต์ ชั้น 12A เขตปทุมวัน แขวงลุมพินี ( BTS ชิดลม ทางออก 3)
อาสาสมัครที่เปิดรับ: Illustrator 12 คน และ Creative Copywriter 3 คน
ค่าใช้จ่าย: ไม่มี (รวมอาหารและเครื่องดื่ม)

Mission:
ภายในระยะเวลา 2 วัน อาสาสมัคร Illustrator และ Creative Copywriter สร้างสรรค์ภาพประกอบ เพื่อจัดทำสมุดภาพระบายสีให้ความรู้ด้านสุขภาพสำหรับเด็กระดับชั้นประถม เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจด้านสุขภาวะสำหรับเด็ก เพื่อนำไปเผยแพร่เป็นสาธารณะประโยชน์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำสื่อสำหรับเด็กมาร่วมเป็นโค้ชเพื่อให้ความรู้และคำแนะนำ และเผยแพร่สมุดระบาย 'Healthy Kids' นี้ผ่านสื่อออนไลน์ให้เด็กๆ ทั่วประเทศได้ใช้เป็นสื่อรียนรู้

วิธีการสมัคร:
1. กรอกใบสมัครออนไลน์ภานในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 เวลา 23:59 น. ที่ goo.gl/forms/Z6CAbQ4NFWD0uoDA3
2. ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 16:00 น. ที่ www.facebook.com/CreativeCitizen
3. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมจะได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันการสำรองที่นั่งภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2560

คุณสมบัติของผู้สมัคร:
1. Illustrator: มีประสบการณ์ด้านการวาดภาพประกอบ
2. Copywriter: มีประสบการณ์ด้านงานเขียนหรือคิดก๊อปปี้ (กำลังศึกษาหรือทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง)
3. ผู้เข้าสมัครต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอด 2 วันที่ระบุ
4. Illustrator ที่เข้าร่วมกิจกรรม สามารถนำคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สร้างสรรค์ภาพประกอบมาในวันกิจกรรมได้

ติดต่อสอบถาม: creativecitizen.com@gmail.com หรือ 061-994-1426 (คุณวันวิสาข์)
... See MoreSee Less

[ รับอาสาสมัคร ] 
เครือข่ายอาสาสมัคร Creative Citizen เปิดรับ Illustrator 12 คน และ Creative Copywriter 3 คน ร่วมสร้างสรรค์ภาพประกอบ เพื่อจัดทำสมุดภาพระบายสีให้ความรู้ด้านสุขภาพสำหรับเด็กระดับชั้นประถม เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจด้านสุขภาวะสำหรับเด็ก เพื่อเผยแพร่ให้เด็กๆ ทั่วประเทศได้ใช้เป็นสื่อรียนรู้ #Art4Health #CreativeCitizen #HealthyKids (ปิดรับสมัคร: 20 สิงหาคม 2560)

กิจกรรม: Art for Health 2017: Healthy Kids สมุดระบายสี เพื่อสุขภาพน้อง
วันและเวลา: 26-27 สิงหาคม 2560 l 09:30-17:00 น.
สถานที่: Draft Board Co-Working Space อาคารอรกานต์ ชั้น 12A เขตปทุมวัน แขวงลุมพินี ( BTS ชิดลม ทางออก 3)
อาสาสมัครที่เปิดรับ: Illustrator 12 คน และ Creative Copywriter 3 คน
ค่าใช้จ่าย: ไม่มี (รวมอาหารและเครื่องดื่ม)

Mission: 
ภายในระยะเวลา 2 วัน อาสาสมัคร Illustrator และ Creative Copywriter สร้างสรรค์ภาพประกอบ เพื่อจัดทำสมุดภาพระบายสีให้ความรู้ด้านสุขภาพสำหรับเด็กระดับชั้นประถม เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจด้านสุขภาวะสำหรับเด็ก เพื่อนำไปเผยแพร่เป็นสาธารณะประโยชน์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำสื่อสำหรับเด็กมาร่วมเป็นโค้ชเพื่อให้ความรู้และคำแนะนำ และเผยแพร่สมุดระบาย Healthy Kids นี้ผ่านสื่อออนไลน์ให้เด็กๆ ทั่วประเทศได้ใช้เป็นสื่อรียนรู้

วิธีการสมัคร:
1. กรอกใบสมัครออนไลน์ภานในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 เวลา 23:59 น. ที่ https://goo.gl/forms/Z6CAbQ4NFWD0uoDA3
2. ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 16:00 น. ที่ www.facebook.com/CreativeCitizen
3. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมจะได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันการสำรองที่นั่งภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2560

คุณสมบัติของผู้สมัคร: 
1. Illustrator: มีประสบการณ์ด้านการวาดภาพประกอบ 
2. Copywriter: มีประสบการณ์ด้านงานเขียนหรือคิดก๊อปปี้ (กำลังศึกษาหรือทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง)
3. ผู้เข้าสมัครต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอด 2 วันที่ระบุ
4. Illustrator ที่เข้าร่วมกิจกรรม สามารถนำคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สร้างสรรค์ภาพประกอบมาในวันกิจกรรมได้

ติดต่อสอบถาม: creativecitizen.com@gmail.com หรือ 061-994-1426 (คุณวันวิสาข์)

Belle Prapassarangkool, Wannapa Tai and 23 others like this

Mayuree ChaturaratNuch Sudarat

6 days ago
Avatar

Pohnpin DechapipatsakulOey Serirangsan

3 days ago
Avatar

Comment on Facebook

กรมควบคุมโรคขอให้ประชาชนผู้ขับขี่ยานพาหนะช่วงฝนตกและมีน้ำท่วมขังใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย พร้อมแนะ 7 วิธีขับขี่ให้ปลอดภัยในช่วงฝนตกและน้ำท่วมขัง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน หลังข้อมูล 1 ปีครึ่งที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุใหญ่ในช่วงฝนตกกว่า 100 ครั้ง

อ่านเพิ่มเติมที่...'แนะ7 วิธีขับขี่รถปลอดภัยช่วงฝนตก'
bit.ly/2w5t1CY
... See MoreSee Less

กรมควบคุมโรคขอให้ประชาชนผู้ขับขี่ยานพาหนะช่วงฝนตกและมีน้ำท่วมขังใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย พร้อมแนะ 7 วิธีขับขี่ให้ปลอดภัยในช่วงฝนตกและน้ำท่วมขัง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน หลังข้อมูล 1 ปีครึ่งที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุใหญ่ในช่วงฝนตกกว่า 100 ครั้ง

อ่านเพิ่มเติมที่...แนะ7 วิธีขับขี่รถปลอดภัยช่วงฝนตก
http://bit.ly/2w5t1CY

พิชญ์นภา ปิ่นอมร, Peeraya Kaewket and 23 others like this

Vic Phanumphaiอย่างนี้คงต้องไปถามหน่วยงานอื่นเรื่องการป้องกันโรคเท้าเปื่อยหรืออย่างไร

1 week ago
Avatar

Vic Phanumphaiหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงหายไปไหนหมด

1 week ago
Avatar

Comment on Facebook

สวัสดีเช้าวันทำงานนะคะ

Visanupong Boontakankaew, Boom Tip and 23 others like this

View previous comments

มานพ ปรางจันทร์สวัสดีมีความสุขกับการทำงานครับทุกท่าน

1 week ago   ·  2
Avatar

Worawan Limaksornสวัสดีค่ะ ขอบคุณเช่นกันค่ะ.🙏😍❤️

1 week ago   ·  1
Avatar

พีระเดช ใจห้าวสวัสดีครับผม

1 week ago   ·  2
Avatar

สมยศ บริพันธ์สวัสดีครับ

Attachment1 week ago   ·  1
Avatar

Sumalee Toonสวัสดีค่ะ😃😃😃

1 week ago   ·  1
Avatar

Aor Siriwan Srihongขอแขร์ค่ะ

1 week ago   ·  1
Avatar

ป้าน้อย ซอยวัดม่วงสวัสดีจ้ะ

1 week ago   ·  1
Avatar

Comment on Facebook

สวัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะ

อย่าลืมกดติดตามเพจ สสส. นะคะ
... See MoreSee Less

สวัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะ 

อย่าลืมกดติดตามเพจ สสส. นะคะ

โฟม เจล, บุญชัย กรัยจินดาภรณ์ and 23 others like this

View previous comments

Kunkoykoy Koykoyเพราะปัจจุจันเป็นตัวบอกอนาตต อยากให้อนาคตเป็นแบบไหน ควรทำปัจจุบันให้ดีและเต็มที่ เราอยู่กับปัจจุบันไม่ได้อยู่กับอดีต ยึดถือและปฏิบัติตลอด😀😀😀

1 week ago   ·  1
Avatar

มานพ ปรางจันทร์สวัสดีสดชื่นแจ่มใสคนับทุกท่าน

1 week ago   ·  2
Avatar

พีระเดช ใจห้าวสวัสดีเช้าวันหยุดครับ

1 week ago   ·  2
Avatar

สมยศ บริพันธ์สวัสดีครับ

1 week ago
Avatar

Worawan Limaksornสวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะ.🙏😍

1 week ago
Avatar

Chaon Rodtimสวัสดีค่ะ

1 week ago
Avatar

Sumalee Toonสวัสดีค่ะ

1 week ago
Avatar

Comment on Facebook

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 17 ภาพลงในอัลบั้ม: มหกรรมเยาวชนภาคใต้สร้างสรรค์ "ขยับปีกฝัน"

ภาพบรรยากาศมหกรรมเยาวชนภาคใต้สร้างสรรค์ "ขยับปีกฝัน" ขับเคลื่อนด้วยเด็กชาวใต้ ที่ปลุกหัวใจตัวเองให้มองเห็น คิด และลงมือรักษาวิถีชีวิต และวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ ย่านเมืองเก่า อ.เมือง จ.สงขลา
... See MoreSee Less

ภาพบรรยากาศมหกรรมเยาวชนภาคใต้สร้างสรรค์ ขยับปีกฝัน ขับเคลื่อนด้วยเด็กชาวใต้ ที่ปลุกหัวใจตัวเองให้มองเห็น คิด และลงมือรักษาวิถีชีวิต และวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ ย่านเมืองเก่า อ.เมือง จ.สงขลา

สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ค่ะ

อย่าลืมกดติดตามเพจ สสส. นะคะ
... See MoreSee Less

สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ค่ะ 

อย่าลืมกดติดตามเพจ สสส. นะคะ

โฟม เจล, NeeNee Naturals and 23 others like this

สมยศ บริพันธ์สวัสดีครับ

1 week ago
Avatar

Sumalee Toonสวัสดีค่ะ

1 week ago
Avatar

Comment on Facebook

12 สิงหา วันแม่แห่งชาติค่ะ
อยากลืมบอกรักแม่ในทุกๆ วันนะคะ ^^
... See MoreSee Less

12 สิงหา วันแม่แห่งชาติค่ะ 
อยากลืมบอกรักแม่ในทุกๆ วันนะคะ ^^

สวัสดียามเช้าค่ะ

อย่าลืมติดตามข่าวสารสุขภาพ จากเพจ สสส. นะคะ
... See MoreSee Less

สวัสดียามเช้าค่ะ 

อย่าลืมติดตามข่าวสารสุขภาพ จากเพจ สสส. นะคะ

โฟม เจล, Natthanicha Kunhong and 23 others like this

View previous comments

Anongrak Chuckrawanศุกร์สวัสดี. มีความสุข_ไร้ทุกข์_โรค_ภัยทุกท่านนะคะ

Attachment2 weeks ago   ·  3
Avatar

Kulisara Chantaratanaสว้สดีค่ะทำจิตอาสาที่ รพ ไร่ขิงอยู่ค่ะ

2 weeks ago   ·  3
Avatar

สมยศ บริพันธ์สวัสดีครับ..สดชื่น เบิกบานครับ

2 weeks ago   ·  2
Avatar

Supranee Leamthongสวัสดีเช้าวันศุกร์ ขอให้มีความสุขทุกๆวันนะคะ

2 weeks ago   ·  2
Avatar

พีระเดช ใจห้าวสวัสดีเช้าวันศุกร์ครับ

2 weeks ago   ·  2
Avatar

Sumalee Toonสวัสดีค่ะ สุขกาย สบายใจ กันทุกท่านนะคะ

2 weeks ago   ·  2
Avatar

Worawan Limaksorn

Attachment2 weeks ago   ·  1
Avatar

Comment on Facebook

สสส.กับการขับเคลื่อนงาน โภชนาการสมวัย

"มหัศจรรย์เมืองผักผลไม้" มาเที่ยวกันเถอะๆ

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ขอเชิญชวนน้องๆ เด็กและเยาวชน ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไป เข้าชมนิทรรศการ "มหัศจรรย์เมืองผักผลไม้" นิทรรศการที่ส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ให้กับเยาวชน พร้อมพบกับการแสดงและกิจกรรมที่จะทำให้ทุกคนเพลิดเพลินพร้อมมีส่วนร่วมไปด้วยกัน ที่งานมหกรรมวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2560

ณ อาคาร 6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ ในวันที่ 17 - 27 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00– 19.00 น.
... See MoreSee Less

มหัศจรรย์เมืองผักผลไม้ มาเที่ยวกันเถอะๆ 

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ขอเชิญชวนน้องๆ เด็กและเยาวชน ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไป เข้าชมนิทรรศการ มหัศจรรย์เมืองผักผลไม้ นิทรรศการที่ส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ให้กับเยาวชน พร้อมพบกับการแสดงและกิจกรรมที่จะทำให้ทุกคนเพลิดเพลินพร้อมมีส่วนร่วมไปด้วยกัน ที่งานมหกรรมวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2560 

ณ อาคาร 6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ ในวันที่ 17 - 27 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00– 19.00 น.

สวัสดียามเช้าค่ะ เดินทางไปทำงานโดยปลอดภัยนะคะ

อย่าลืมติดตามข่าวสารสุขภาพ จากเพจ สสส. นะคะ ^^
... See MoreSee Less

สวัสดียามเช้าค่ะ เดินทางไปทำงานโดยปลอดภัยนะคะ

อย่าลืมติดตามข่าวสารสุขภาพ จากเพจ สสส. นะคะ ^^

WaWanida Yaichuen, Arpakorn Wong and 23 others like this

View previous comments

Sumalee Toonสวัสดีค่ะ ขอบคุณนะคะ

2 weeks ago   ·  1
Avatar

พีระเดช ใจห้าวสวัสดีครับผม

2 weeks ago   ·  2
Avatar

สมยศ บริพันธ์สวัสดีครับ..มีความสุขทุกเวลานะครับ

2 weeks ago   ·  1
Avatar

Worawan Limaksorn

Attachment2 weeks ago
Avatar

Comment on Facebook

ลดพุง ลดโรค

เนื่องจากมีปัจจัยของสิ่งแวดล้อมเป็นตัวกระตุ้น คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกตัวเตี้ยกว่าเด็กคนอื่นๆ ที่อยู่ในวัยเดียวกันอาจเกิดความกังวลว่าลูกเราผิดปกติหรือไม่

อ่านเพิ่มเติมที่ ใคร ๆ ก็ว่าหนูเป็นเด็กตัวเตี้ย goo.gl/TxHsLK
... See MoreSee Less

เนื่องจากมีปัจจัยของสิ่งแวดล้อมเป็นตัวกระตุ้น คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกตัวเตี้ยกว่าเด็กคนอื่นๆ ที่อยู่ในวัยเดียวกันอาจเกิดความกังวลว่าลูกเราผิดปกติหรือไม่

อ่านเพิ่มเติมที่ ใคร ๆ ก็ว่าหนูเป็นเด็กตัวเตี้ย https://goo.gl/TxHsLK

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 2 ภาพ

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เชิญร่วมงานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ขึ้น ว่าด้วยเรื่อง “อาหารสุขภาพเพื่อชีวิต: Healthy Diet for Life” โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุม

วันที่ 10 -12 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ goo.gl/XD9PY7
... See MoreSee Less

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เชิญร่วมงานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ขึ้น ว่าด้วยเรื่อง “อาหารสุขภาพเพื่อชีวิต: Healthy Diet for Life” โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุม 

วันที่ 10 -12 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://goo.gl/XD9PY7

ไฟฟ้าลัดวงจรเป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ และผู้ใช้งานได้รับอันตรายจากไฟฟ้าดูด

อ่านเพิ่มเติมที่ ปภ.แนะประชาชนใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า – เครื่องใช้ไฟฟ้าถูกวิธี goo.gl/27NjkQ
... See MoreSee Less

ไฟฟ้าลัดวงจรเป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ และผู้ใช้งานได้รับอันตรายจากไฟฟ้าดูด 

อ่านเพิ่มเติมที่ ปภ.แนะประชาชนใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า – เครื่องใช้ไฟฟ้าถูกวิธี https://goo.gl/27NjkQ

สวัสดีเช้าวันพุธ เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนรักษาสุขภาพกันด้วยนะค่ะ ... See MoreSee Less

สวัสดีเช้าวันพุธ เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนรักษาสุขภาพกันด้วยนะค่ะ

Wiphada Nuntarut, Kowit Lungnumthip and 23 others like this

สมยศ บริพันธ์สวัสดีครับ..มีความสุขกับการทำงานนะครับ

2 weeks ago   ·  1
Avatar

พีระเดช ใจห้าวสวัสดีครับ

2 weeks ago   ·  1
Avatar

Worawan Limaksornสวัสดีค่ะ ขอบคุณเช่นกันค่ะ.🙏😍❤️

2 weeks ago
Avatar

Comment on Facebook

คุณแม่รู้หรือไม่? เหล่าลูกน้อยของท่านควรได้กินนมแม่อย่างเดียวตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 เดือน โดยไม่ต้องให้น้ำหรืออาหารอื่น เพราะว่านมแม่เป็นอาหารที่มีสารอาหารเพียงพอ ย่อยง่ายและถูกสร้างมาให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของทารก

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ ภารกิจเพิ่ม(น้ำ)นมแม่ goo.gl/cGuj2h
... See MoreSee Less

คุณแม่รู้หรือไม่? เหล่าลูกน้อยของท่านควรได้กินนมแม่อย่างเดียวตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 เดือน โดยไม่ต้องให้น้ำหรืออาหารอื่น เพราะว่านมแม่เป็นอาหารที่มีสารอาหารเพียงพอ ย่อยง่ายและถูกสร้างมาให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของทารก

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ ภารกิจเพิ่ม(น้ำ)นมแม่ https://goo.gl/cGuj2h

Fon Pichamon, Sopon Chuasuay and 23 others like this

Fon PichamonMayurachat Mai

6 days ago   ·  1

1 Reply

Avatar

วรพินิจ บุญแท้Kuthaya Tangtrakoolบอกจอยอ่านนะ

2 weeks ago   ·  1
Avatar

Comment on Facebook

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวในงาน 15 ปี สสส. การเดินทางของความสุข ... See MoreSee Less

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวในงาน 15 ปี สสส. การเดินทางของความสุข
แค่ขยับเท่ากับ ออกกำลังกาย นะคะ

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 24 ภาพลงในอัลบั้ม: แถลงข่าวจัดงานกิจกรรม "ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รัน 2017"

แถลงข่าวจัดงานกิจกรรม "ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รัน 2017" งานเดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ชิงถ้วยเกียรติยศ ผู้ว่าเมืองปทุมฯ ร่วม เดิน-วิ่ง-ชิม-ชม-ช้อป ของดีพื้นบ้าน อาหารชาติพันธุ์พื้นถิ่นชาวมอญ พร้อมเปิดมิติใหม่งานวิ่งมาตรฐาน ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2560
... See MoreSee Less

แถลงข่าวจัดงานกิจกรรม ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รัน 2017 งานเดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ชิงถ้วยเกียรติยศ ผู้ว่าเมืองปทุมฯ ร่วม เดิน-วิ่ง-ชิม-ชม-ช้อป ของดีพื้นบ้าน อาหารชาติพันธุ์พื้นถิ่นชาวมอญ พร้อมเปิดมิติใหม่งานวิ่งมาตรฐาน ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2560

“โรคหลงตัวเอง” ทำให้ไม่ยอมรับในคนอื่น แต่จะเชื่อมั่นในตนเองเท่านั้น พาลไปถึงการดูถูกดูแคลนผู้อื่น นำมาซึ่งความเกลียดชังและส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในที่สุด

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ ‘โรคหลงตัวเอง’ หนึ่งในโรคทางจิตเวช goo.gl/NaKZH6
... See MoreSee Less

“โรคหลงตัวเอง” ทำให้ไม่ยอมรับในคนอื่น แต่จะเชื่อมั่นในตนเองเท่านั้น พาลไปถึงการดูถูกดูแคลนผู้อื่น นำมาซึ่งความเกลียดชังและส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในที่สุด

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ ‘โรคหลงตัวเอง’ หนึ่งในโรคทางจิตเวช https://goo.gl/NaKZH6

โฟม เจล, พิชญ์นภา ปิ่นอมร and 23 others like this

Wanwalee JenjenprasertPeerapat Damruang ฝากให้เมท 555

2 weeks ago   ·  2

3 Replies

Avatar

Prasit Sangsrisukขอแชร์

2 weeks ago
Avatar

Comment on Facebook

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแม่กาห้วยเคียน จังหวัดพะเยา นำเศษวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์สื่อสร้างสรรค์ ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ตามนโยบายสื่อดี พื้นที่ดี และภูมิดี
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ ศพด.แม่กาห้วยเคียน ประดิษฐ์สื่อเด็ก goo.gl/y9yptJ
... See MoreSee Less

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแม่กาห้วยเคียน จังหวัดพะเยา นำเศษวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์สื่อสร้างสรรค์ ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ตามนโยบายสื่อดี พื้นที่ดี และภูมิดี
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ ศพด.แม่กาห้วยเคียน ประดิษฐ์สื่อเด็ก https://goo.gl/y9yptJ

โฟม เจล, พิชญ์นภา ปิ่นอมร and 23 others like this

Anongrak Chuckrawanดีค่ะ..ส่งเสริมให้ใช้สิ่ง

2 weeks ago
Avatar

Comment on Facebook

น้ำท่วมเครียดสะสม แนะ 8 วิธีดูแลสุขภาพใจตนเอง อาการจะค่อยๆ หายได้เองภายใน 2-4 อาทิตย์ ชี้หากยังนอนไม่หลับเป็นเวลานาน ทำงานไม่ได้ หงุดหงิดมากเกือบตลอดทั้งวัน ให้รีบปรึ